Nytt forskningsprojekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och samverkan med styrmedel på godstransportområdet

I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, som driftar företagsnätverket Hagainitiativet, undersöka företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter. Projektet som finansieras av Trafikverkets via forsknings- och innovationssatsningen Tripple F Fossil Free Freight kommer belysa hur klimatmål och arbetet med att minska klimatutsläppen kan samverka med befintliga styrmedel och vilka nya styrmedel som behövs.

– Vi vill ta reda på vilka möjligheter och begränsningar som finns med företagens frivilliga klimatarbete, till exempel genom vetenskapligt baserade klimatmål inom Science-Based Targets Initiative och hur långt detta arbete kommer räcka för att klara godstrafikens klimatmål till 2030, säger Tobias Gustavsson Binder, transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet kommer omvärldsfaktorers och befintliga styrmedels betydelse för företagens klimatarbete studeras, där ett aktuellt exempel är den aviserade sänkningen av reduktionsplikten. Genom att öka kunskapen om möjlighet och utmaning med företags frivilliga klimatarbete på godstransportområdet bidrar projektet till att nya och bättre anpassade lagar och styrmedel kan tas fram

– Många svenska företag bedriver ett ambitiöst klimatarbete, men att minska klimatpåverkan från företagens värdekedja, inte minst köpta transporter, är en av de svåraste frågorna. I alla våra företagssamarbeten blir det uppenbart att politiken behöver ställa tydligare krav och ge förutsättningar för att minska transporters klimatpåverkan. I detta projekt vill vi bidra med ytterligare tydlighet, säger Gabrielle Tillberg, projektledare på Transformity.

Projektet pågår under 2023 och 2024 och kommer ha en referensgrupp med deltagare från myndigheter och industri.

För mer info:
Tobias Gustavsson Binder, transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Tobias.gustavsson.binder@ivl.se, 072-455 5167
Gabrielle Tillberg, projektledare, Transformity. Gabrielle.tillberg@transformity.se, 070-405 72 66