ESG måste öka om transformationen ska lyckas

Vi kan blicka tillbaka på 2021 och se hur ESG (Environmental, Social and Economic) på allvar fick genomslag och blivit en alltmer integrerad del för investerare och företag. Det finns nu en större förståelse för hur ESG-perspektiven på riktigt påverkar både risk och värdeskapande i företagen. I praktiken handlar ESG om hur företags varor och tjänster bidrar till en hållbar utveckling och bolagets faktiska efterlevnad av värdegrunder och riskhantering. Utvecklingen går snabbt inom området och EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt för finansiella aktörer regleras fortlöpande med lagstadgade krav på rapportering och transparens. Mot bakgrund av den snabba utveckling som nu sker inom området, hur kan ESG bli en del av transformationen?

Att transparent följa upp och redovisa verksamhetens påverkan på miljö, sociala förhållanden och hur verksamheten styrs är absolut nödvändigt om vi skall få till en förändring och ta ansvar i den transformation som måste ske. Dock är det långt kvar. Hagainitiativet Ambitionsindex för 2021 visar att endast 1 av 3 bolag har halveringsmål till 2030 och enbart en tredjedel av bolagen får grönt ljus, för tidsatta klimatmål i scope 3.  För att öka takten i omställningen behöver bolagen sätta mål, vilket i sin tur driver på andra företag.

Det har hittills inte funnits några globala riktlinjer för att bedöma hur väl bolag lyckas med att lyfta in ESG i sin verksamhet, däremot arbetar EU med att fortlöpande ta fram direktiv för att öka transparensen kring vad som får klassificeras som hållbart. Rapporteringskrav införs stegvis och med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning förändras bland annat årsredovisningslagen med utökade upplysningskrav att gälla från och med 1 januari 2022. EU-kommissionen har även antagit förslag till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som väntas träda i kraft 2023.

Riktlinjer och lagkraven blir allt tydligare. För att vara ett framtidsrustat företag som tar hänsyn till hållbarhet i dess breda bemärkelse behöver ESG genomsyras i företagens mål, planer, diskuteras i styrelse, följas upp i ledningsgrupp – hela företaget behöver ESG-analyseras. Är vinsten genererad med ESG i fokus eller har den tillkommit genom att miljön fått ta stryk och att kvinnor har lägre lön män? Frågan kan tyckas provokativ, men ESG handlar om nya affärsmodeller som integrerar ESG och som både tar hänsyn till företagets vinst och hur den genereras.

Vi kan göra skillnad genom att investera hållbart och tänka bortom det traditionella förhållandet mellan risk och avkastning. Exempelvis bör ersättningspaket för bolagsledning vara tydligt kopplat även till långsiktiga hållbarhetsmål, som konsultföretaget EY tagit fram åt EU-kommissionen och som förhoppningsvis kan finns med i kommissionens förslag om hållbar bolagsstyrning som kommer i februari.

De ekonomiska modeller som vi styrs av är gamla och inte alltid anpassade efter den verklighet vi har idag. Vi behöver se över hur resurser används och gå från ett linjärt tänk till cirkulärt. Transparens och kommunikation kring uppföljning och utvärdering av uppsatta klimatmål bidrar till att öka takten i omställningen. Bolag måste redan nu tydligare integrera hållbarhet i sina strategier och affärsmodeller för att vara relevanta och bidra till transformationen.

Ulrika Erkenborn Rugumayo, vd